Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

De Diaconie heeft haar taak in de ‘bediening der armen’. Concreet betekent dit dat tijdens iedere eredienst wordt gecollecteerd en daarnaast bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Het is ook de taak van de diakenen de gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de minder bedeelden. Ongeveer één keer per maand is er een doelgerichte collecte. De collecten worden met name bestemd voor de eigen gemeente; denk bijvoorbeeld aan de kerstattenties voor zieken en ouderen. Daarnaast worden de collecten bestemd voor christelijke organisaties die plaatselijk, regionaal, landelijk of internationaal actief zijn in de hulpverlening en dergelijke.
Een tweede taak van de diakenen is ‘het met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen’. Dat kan op verschillende manieren tot uiting komen. Zo gaan de diakenen soms met de ouderlingen mee op huisbezoek.
Verder participeert de Diaconie in de besturen van de HDS, Neboplus en ‘Onder de Vleugels’.

 

Bij de Diaconie zijn de taken verdeeld onder de volgende 3 diakenen:
H. van Essen
A. Florijn 
A. van de Kolk
B.R. van de Pol

 

Net zoals de ouderlingen werken de diakenen ieder met een eigen wijk, ieder gekoppeld aan twee ouderlingen. De indeling is als volgt:

Diaken A. van de Kolk:
wijk van ouderling C.H. Vos

Diaken A. Florijn:
wijk van ouderling G. van de Berg en ouderling E.G. Berkhof

Diaken H. van Essen:
wijk van ouderlingen J.C. Doornenbal, J. van Binsbergen en --


Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL98 ABNA 0581 0314 15
t.n.v. Stichting Vermogensbeheer (Diaconie) te Terschuur
De volgende twee activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie te weten:

Diaconale hulpdienst:
Hebt u hulp nodig, dan kunt u daarvoor contact opnemen met dhr. C. van Drie. Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleid autovervoer, medicijnen halen, een boodschap, een klusje in of om het huis en dergelijke.

Kerkvervoer:
Diverse ouderen zijn voor het bijwonen van onze kerkelijke activiteiten aangewezen op de auto. Hebt u geen vervoer naar de kerk? Laat het weten en neem contact op met diaken A. van de Kolk.